ఈ దేశాన్ని రక్షించేవి రెండు శక్తులు

ఈ దేశాన్ని రక్షించేవి రెండు శక్తులు
ఒకటి రామం రెండు గ్రామం
గ్రామం లో గకారం తీసేస్తే మిగిలేది రామమే
అందుకే ఆ రెండిటినీ ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరు