రామున్ని ఈ దేశం నుంచి కాని, ధర్మం నుంచి కానీ ఎవరూ వేరు చేయలేరు
బాబ్రీ లాంటి వాళ్లు లక్షమంది పుట్టవచ్చు
కానీ అన్ని లక్షల మంది చేసిన పాపాన్ని రాముడు లాంటి వాడు ఒక్కడు పుడితే చాలు
ఆ పాపాన్నంతా కడిగేస్తుంది