ఈ దేశాన్ని రక్షించేవి రెండు శక్తులు

ఈ దేశాన్ని రక్షించేవి రెండు శక్తులు ఒకటి రామం రెండు గ్రామం గ్రామం లో గకారం తీసేస్తే మిగిలేది రామమే అందుకే ఆ రెండిటినీ ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరు